Sophia Simon with father, Jerrold Simon, at the Kelp Forest Exhibit. ©Monterey Bay Aquarium

Sophia Simon with father, Jerrold Simon, at the Kelp Forest Exhibit. ©Monterey Bay Aquarium